כתובות וטלפונים פניות הציבור הצטרף לרשימת דיוור שאלות נפוצות ותשובות טיפים לצרכנות נבונה מידע לציבור מה חדש באתר
English
חיפוש
מאגרי מידע
מסמכי מדיניות
החלטות
הועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על שוק השידורים
השידור הציבורי
הועדה לאסדרת שידורים מסחריים
עיצומים כספיים טלפוניה ואינטרנט
הוועדה לבחינת הפקות מקור בערוצים המסחריים
דו"חות ועדות
מצגות
רשימת הסכמים ואמנות בינלאומיות

רקע

הוועדה, בראשות אלוף (מיל) יוסי פלד, מונתה ע"י שרת התקשורת לשעבר לימור לבנת, ע"פ החלטת הממשלה שנתקבלה ביום 21.10.1996

הועדה הגישה את המלצותיה אשר תמציתן מפורטת בפרק המלצות הועדה.

הממשלה אימצה את המלצות הדו"ח ביום 10.8.1997 (החלטה מס' 2444);


מנהלת הסדרת השידורים לציבור - הקמה

בהתאם לסעיפים ג (1) ו-(2) בהחלטת הממשלה 2444 מונתה מנהלת הסדרת השידורים לציבור (שהחלה בפעילותה בספטמבר 1997) וכן מונתה ועדת היגוי בינמשרדית למינהלת. כמנהלת המינהלת ממונה עו"ד דורלי אלמגור.

הצורך בהקמתה של מנהלת מיוחדת נבע מכך שהגופים הסטטוטוריים הקיימים (רשות השידור, הרשות השניה והמועצה לשידורי כבלים), פועלים על פי חוקים שונים ותחת שרים שונים. המנהלת היתה אמורה, כזרוע ביצוע אד-הוק, שאינה מופקדת ספציפית על מתן זכיונות, או על פיקוח שוטף, להציע ראייה וחשיבה ממלכתית כוללת ורחבה.

פעולות מנהלת הסדרת השידורים לציבור

לצורך קבלת החלטותיה וביצוע תפקידה, נעזרת המועצה במנהלת הסדרת השידורים לציבור ("המינהלת"), אשר הוקמה במסגרת החלטת ממשלה 2444 משנת 1997, כחלק מהמלצות דו"ח ועדת פלד. למינהלת תפקיד מהותי בסיוע ותמיכה בעבודת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, אשר לה מוקנות סמכויות רבות על פי חוק התקשורת, התשמ"ב - 1982. פעולת המינהלת כוללת עבודות הכנה, ניתוח, חוות דעת, טיוטות החלטות וכללים המוצעים על ידי המועצה, סיוע בתחום המכרזים וטיפול שוטף אחר, החיוניים לביצוע עבודת המועצה ולקיום פעילותה ומילוי מטרותיה וסמכויותיה.

בנוסף, אחראית המינהלת על הוצאת מכרזים לערוצים יחד עם המועצה אשר משמשת כועדת המכרזים לערוצים הייעודיים. ערוצים אלה נועדו למתן מענה לחוסר בביטוי טלוויזיוני לתחומי תרבות ישראליים שונים ולקבוצות אוכלוסיה ישראלית שונות אשר כיום אין להן במה נאותה בתחום זה.

 

תנאי שימוש | אודות האתר | מפת אתר | פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל | RSS
תאריך עדכון אחרון: 
מתאים לרזולוציה 800x600 ודפדפנים Chrome ,Explorer, ו-FireFox
כל הזכויות שמורות © 2018 מדינת ישראל