כתובות וטלפונים פניות הציבור הצטרף לרשימת דיוור שאלות נפוצות ותשובות טיפים לצרכנות נבונה מידע לציבור מה חדש באתר
English
חיפוש


מאגרי מידע
מסמכי מדיניות
החלטות
הועדה המייעצת להסדרת הרגולציה על שוק השידורים
השידור הציבורי
הועדה לאסדרת שידורים מסחריים
עיצומים כספיים טלפוניה ואינטרנט
הוועדה לבחינת הפקות מקור בערוצים המסחריים
דו"חות ועדות
מצגות
רשימת הסכמים ואמנות בינלאומיות

חוק חופש המידע

 מידע על החוק:
חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל 90- יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב 21- יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע.


אופן הגשת הבקשה:
את הבקשה יש להגיש בכתב לממונה על יישום חוק חופש המידע. בעת הגשת הבקשה יש לציין את פרטי המבקש לרבות דרכי ההתקשרות עימו (כתובת, טלפונים, פקסימיליה או כתובת דואר אלקטרוני) וכן לציין בצורה ברורה את פרטי המידע המבוקש. יודגש כי מבקש המידע אינו חייב לציין את הטעם לבקשתו.

לנוחיותכם ניתן לעשות שימוש בטופס בקשת המידע המובנה המכיל את כל השדות הנדרשים לשם טיפול בבקשה. את הטופס ניתן למצוא כאן.


אגרת טיפול בבקשה:
על פי תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט – 1999, בקשת מידע כרוכה בתשלום אגרה.
שיעורי האגרות, עבור בקשות שיוגשו החל מיום 28.3.14, כדלקמן:

אגרת בקשה- 20 ₪
אגרת טיפול- עבור איתור המידע, מיונו והטיפול בו לכל שעת עבודה- 30 ₪  (החל מהשעה הרביעית) 
אגרת הפקה- לכל עמוד צילום- 0.2 ₪, לתקליטור מחשב- 2.5 ₪

מבקש הבקשה יתחייב לשאת באגרת טיפול והפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪. לינק לכתב התחייבות
במידה ועלות הטיפול בבקשה גבוהה יותר, יודיע על כך הממונה למבקש ותתבקש הסכמה בנפרד להמשך הטיפול.

דרכי תשלום האגרה:
1. תשלום בבנק הדואר ללא צורך בשובר אגרה מקורי בהפקדה לחשבון 0-24701-8 על שם: משרד התקשורת- אגף הכספים.
2. תשלום דרך אתר שירות התשלומים הממשלתי בקישור שלהלן:
http://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=38&catalog=23&category=InfoPayments&language=he


פטור מתשלום אגרות:
לא ייגבה תשלום עבור "אגרת בקשה" בשני מקרים:
1.    עבור מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור
2.    עבור בקשה של אדם לקבל מידע אודות עצמו וזכויותיו. כמו כן, לא ייגבה תשלום עבור "אגרת טיפול" בעד 6 שעות העבודה הראשונות.


פרטי הממונה על יישום חוק חופש המידע:
מוניר קזמל
משרד התקשורת
רחוב אחד העם 9 מגדל שלום, תל אביב 61290
טל: 035198295
פקס: 035198231
Hofesh-meida@moc.gov.il


פרסום ההנחיות המינהליות שעל פיהן פועלת הרשות:
הנחיות מנהליות הן הכללים הנורמטיביים שהרשות הציבורית קובעת לעצמה והן נועדו להדריך אותה במילוי תפקידיה.
ניתן לעיין בהנחיות בקישור כאן.


קישורים:

חוק חופש המידע
התשנ"ח - 1998

תקנות חופש המידע התשנ"ט - 1999

תקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט - 1999


דוחות לפי חוק חופש המידע:

דוח חוק חופש המידע לשנת 2016

דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2015

דו"ח  חצי שנתי בנושא פניות הציבור לשנת 2015

דו"ח לשנת 2014- עפ"י חוק חופש המידע

דו"ח לשנת 2013 - עפ"י חוק חופש המידע

דו"ח לשנת 2012 - עפ"י חוק חופש המידע

דו"ח לשנת 2011 - עפ"י חוק חופש המידע

דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת 2011

דו"ח לשנת 2010 - עפ"י חוק חופש המידע

דו"ח לשנת 2009 - עפ"י חוק חופש המידע

דו"ח לשנת 2008 - עפ"י חוק חופש המידע

דו"ח סיכום פעילות המשרד לשנת 2007

דו"ח לשנת 2005 - עפ"י חוק חופש המידע

דו"ח לשנת 2004 - עפ"י חוק חופש המידע

דו"ח לשנת 2003 - עפ"י חוק חופש המידע

דו"ח לשנת 2002 - עפ"י חוק חופש המידע

דו"ח לשנת 2001 - עפ"י חוק חופש המידע

תנאי שימוש | אודות האתר | מפת אתר | פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל | RSS
תאריך עדכון אחרון: 
מתאים לרזולוציה 800x600 ודפדפנים Chrome ,Explorer, ו-FireFox
כל הזכויות שמורות © 2018 מדינת ישראל